Hệ thống sinh tổng hợp protein

Các đơn vị chức năng của hệ thống sinh tổng hợp protein là: phần khóa – đếm các thông tin di truyền.
Một số tác giả cho rằng hoạt tính của tất cả các men đều giảm khi già. Trên thực tế, trong số 93 men đã nghiên cứu có 43 men không thay đổi hoạt tính, còn 8 men – tăng lên. Tuy nhiên hoạt tính tiềm năng (hoạt tính tiềm năng – là khả năng của nó có thể thay đổi trong các điều kiện sống khác nhau, khi xuất hiện những đòi hỏi cao hơn đối với hệ thống) của các men lúc già giảm. Mức tăng ở động vật trưởng thành thường lớn hơn so với động vật già. Chính điều này hạn chế các chu kỳ chuyển hóa của từng tế bào riêng biệt và cuối cùng là của cả cơ thể.
Cơ thể già đi, từng tế bào riêng biệt cũng già đi, cả các phân tử protein cũng già đi. Tuổi thọ của chúng là thời gian từ lúc tổng hợp cho đến khi bị phân huỷ. Tuổi thọ của mỗi phân tử protein riêng biệt không giống nhau. Cụ thể chu kỳ bán phân huỷ của protein huyết thanh là 7 ngày đêm, của hormon somatotropin à 25-30 phút, của men triptofanpirrrolase từ 2-4 năm v.v.
Mặc dù tồn tại các quan điểm rất khác nhau về bản chất già hóa, song hầu như tất cả các nhà nghiên cứu đều nhất trí là cơ chế ban đầu của nó liên quan với những thay đổi trong bộ máy di truyền của tế bào. Protein là sản phẩm cuối cùng của hệ thống tổng hợp phức tạp. Thông tin di truyền bẩm sinh hiện thực hóa những thay đổi về mặt tương quan trong tổng hợp từng protein riêng biệt qua protein. Điều này có nghĩa là để hiểu được bản chất của những thay đổi theo tuổi, cơ chế phân tử cụ thể của già hóa, phải xét các cơ chế tổng hợp protein, các cơ chế truyền thông tin di truyền.
Hệ thống sinh tổng hợp protein là hệ thống tự điều chỉnh. Nhờ vậy mà một mặt nó tạo ra cấu trúc và chức phận của tế bào, mặt khác – nó thích nghi với điều kiện sống. Các đơn vị chức năng của hệ thống sinh tổng hợp protein là: phần khóa – đếm các thông tin di truyền; phần chuyển giao – truyền mã cấu trúc của protein từ nhân ra sinh chất; thu lượm protein vào các tiểu thể đặc biệt của tế bào – ribosom: mối liên hệ ngược chiều, ảnh hưởng của sinh chất tới tập hợp gen của tế bào.
Như chúng ta đã biết, thông tin di truyền khu trú trong phân tử ADN. Nó được “ghi nhận” trong đó dưới dạng thứ tự xếp đặt các gốc Nitơ (adenine – A, thymin – T, guanine – G, cytozin – C) thành từng bộ ba. Mỗi bộ ba đều tương ứng với một acid amin nhất định. Còn thứ tự của chúng xác định tính chất sắp đặt các gốc acid amin trong phân tử protein được tạo thành.